GO

P2F Exempted States

Sr.No. State Name Grid
1 BIHAR NORTHERN GRID
2 HARYANA
3 HIMACHAL PRADESH
4 JAMMU & KASHMIR
5 PUNJAB
6 UTTARAKHAND
7 UTTARPRADESH
8 ANDHRA PRADESH SOUTHERN GRID
9 ASSAM
10 KERALA
11 MANIPUR
12 ODISHA
13 TAMILNADU
14 TELANGANA
15 TRIPURA
16 KARNATAKA
17 GOA WESTERN GRID
18 MADHYA PRADESH
19 MAHARASHTRA